CZŁONKOSTWO W CENTRUM C-LAW.ORG

Centrum C-Law.org jest otwarte dla wszystkich osób fizycznych oraz instytucji, których zainteresowania są zbieżne z obszarem działania Stowarzyszenia, pragnących przyczyniać się do realizacji jego celów poprzez pracę naukową, działalność praktyczną lub w inny sposób. W zależności od swojej pozycji oraz charakteru prawnego, kandydaci mogą zostać zakwalifikowani do następujących kategorii członkowskich:


• Członkowie akademiccy
• Członkowie zwyczajni
• Członkowie instytucjonalni:

Członkowie Akademiccy

Członkowie akademiccy to osoby fizyczne, które posiadają przynajmniej stopień doktora nauk prawnych bądź ekonomicznych, lub osoby fizyczne zatrudnione na stałe w instytucjach naukowych lub jednostkach kształcenia wyższego.

Członkowie Zwyczajni

Członkami zwyczajnymi są niepozbawione praw publicznych osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, które interesują się prawem gospodarczym, lub mogą w inny sposób przyczyniać się do realizacji celów Stowarzyszenia.

Członkowie Instytucjonalni

Członkami instytucjonalnymi są osoby prawne, bądź inne podmioty, które związane są z prawem gospodarczym, takie jak giełdy, banki, kancelarie prawne, fundusze inwestycyjne, przedsiębiorstwa, agencje ratingowe, wydawnictwa, fundacje, instytuty badawcze, uniwersytety, lub inne organizacje oraz instytucje akademickie.


W Centrum C-Law.org rozróżnia się kategorie następujące kategorie członkowskie, do których kandydowanie jest wykluczone:

• Członkowie- Założyciele Stowarzyszenia
• Członkowie Honorowi

Szczegóły dotyczące członkostwa można znaleźć w rozdziale III Statutu Stowarzyszenia.