PRZYWILEJE CZŁONKOWSKIEWstąpienie do Stowarzyszenia Centrum C-Law.org oznacza dołączenie do międzynarodowego stowarzyszenia osób fizycznych oraz instytucji, które zajmują się rozwojem oraz praktyką prawa handlowego i prawa spółek, włącznie z prawem upadłościowym, corporate governance i prawem rynku kapitałowego. Członkostwo w Centrum C-Law.org stwarza możliwość udziału w międzynarodowej sieci łączącej osoby cenione w swych krajach, zarówno w działalności naukowej, tworzeniu prawa, jak i praktyce prawnej. Członkostwo w Centrum C-Law .org umożliwia również udział w przedsięwzięciach Stowarzyszenia, co daje wyjątkową szansę nie tylko na wspólpracę naukową, ale także na rozwój kontaktów zawodowych i osobistych.Członek Centrum C-Law.org ma prawo do:


• Uczestnictwa oraz głosu na Walnym Zebraniu
• Kandydowania do organów i komitetów Stowarzyszenia
• Uczestnictwa w tworzeniu celów i polityki Stowarzyszenia
• Wkładu w rozwój prawa gospodarczego oraz corporate governance
• Publikacji imienia, nazwiska (lub nazwy) oraz danych biograficznych na stronie internetowej Stowarzyszenia, zgodnie ze swoim statusem i kategorią członkowską
• Uczestnictwa w konferencjach, seminariach i innych projektach
• Otrzymywania pocztą elektroniczną biuletynu Stowarzyszenia
• Zamieszczania publikacji w Zeszytach Stowarzyszenia
• Oczekiwania wsparcia w różnych projektach naukowych


Szczególne uprawnienia Członków Wspierających: