STATUT

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 • Art. 1 Nazwa stowarzyszenia
  • 1.1. Stowarzyszenie nosi nazwę Europejskie Centrum Porównawczego Prawa Gospodarczego i Prawa Spółek, w skrócie: "C-Law.org", w dalszej części określane jako "Stowarzyszenie".
  • 1.2. Stowarzyszenie ma prawo używać swojej nazwy i skrótu, oraz nazw Organów, Komitetów, Jednostek oraz ich Członków również w językach obcych.
 • Art. 2 Charakter Stowarzyszenia
  • Europejskie Centrum Porównawczego Prawa Gospodarczego i Prawa Spółek jest międzynarodowym stowarzyszeniem typu non-profit, posiadającym osobowość prawną na podstawie polskiej ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach (t.jedn. Dz.U. 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
 • Art. 3 Siedziba stowarzyszenia
  • 3.1. Siedzibą stowarzyszenia jest Kraków.
  • 3.2. Stowarzyszenie może powoływać Jednostki Terenowe. Jednostki Terenowe Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 17 ust 1a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach.
  • 3.3. Stowarzyszenie może również powoływać Odziały Stowarzyszenia, nie posiadaj?ce osobowo?ci prawnej.
 • Art. 4 Termin
  • Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony.
 • Art. 5 Źródła regulacji prawnej
  • 5.1. Do wszystkich spraw nie uregulowanych w niniejszym statucie znajdują zastosowanie postanowienia polskiej ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach (t.jedn. Dz.U. 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
  • 5.2. Organy Stowarzyszenia mogą ustanawiać własne regulaminy robocze, o ile ich treść pozostaje w zgodzie z postanowieniami niniejszego Statutu.
  • 5.3. Komitety utworzone na podstawie art. 20 działają na podstawie regulaminów roboczych nadanych przez organ, który je powołał oraz na podstawie regulaminu wewnętrznego, zgodnego ze Statutem oraz regulaminem roboczym.
  • 5.4. Z zastrzeżeniem konieczności zatwierdzenia ze strony Rady Nadzorczo-Doradczej, Zarząd może uchwalić dalsze regulaminy wewnętrzne, zgodne z postanowieniami niniejszego Statutu w celu zapewnienia sprawnej administracji i prowadzenia Stowarzyszenia.
  • 5.5. Interpretacja niniejszego Statutu, regulaminów roboczych i regulaminów wewnętrznych powinna następować z uwzględnieniem międzynarodowego charakteru i składu Stowarzyszenia.

Rozdział II. Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 • Art. 6 Cele stowarzyszenia
  • 6.1. Misj? Stowarzyszenia jest przyczynianie si? do poprawy ustawodawstwa i stosowania prawa gospodarczego, zw?aszcza prawa sp??ek oraz promowania dobrych praktyk w corporate governance w Europie, ze szczeg?lnym uwzgl?dnieniem nowych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej oraz kraj?w stowarzyszonych. Stowarzyszenie b?dzie zmierza?o do realizacji swoich cel?w poprzez niezale?n? dzia?alno?? badawcz?, wymian? akademick?, interdyscyplinarny dialog oraz inne dzia?ania zwi?zane.
  • 6.2. Cele Stowarzyszenia mog? by? w szczeg?lno?ci realizowane poprzez:
   • a. Organizowanie konferencji i seminari?w z udzia?em przedstawicieli nauki, praktyki oraz w?adzy ustawodawczej zajmuj?cych si? prawem sp??ek i prawem gospodarczym oraz innymi problemami zwi?zanymi z przedsi?biorczo?ci?;
   • b. Wspieranie multidyscyplinarnej dzia?alno?ci badawczej z zakresu prawa, ekonomii, finans?w i zarz?dzania;
   • c. Anga?owanie si? w prawne i empiryczne badania w?asne b?d? zlecone, przy wykorzystaniu w?asnych zasob?w lub we wsp??pracy z innymi instytucjami;
   • d. Opiniowanie obowi?zuj?cych przepis?w prawa i projekt?w akt?w normatywnych oraz praktyki stosowania prawa;
   • e. Doradztwo i pomoc przy tworzeniu prawa, kodeks?w dobrych praktyk Corporate Governance oraz formu?owaniu cel?w polityki prawa
   • f. Prowadzenie dzia?alno?ci publikacyjnej tradycyjnej i elektronicznej;
   • g. Tworzenie infrastruktury koniecznej do dzia?alno?ci badawczej, w szczeg?lno?ci biblioteki, baz danych itp.
   • h. Organizowanie szkole? z zakresu prawa gospodarczego, prawa sp??ek i dziedzin pokrewnych;
   • i. Podejmowanie innych dzia?a? przyczyniaj?cych si? do poprawy prawa gospodarczego, prawa sp??ek, praktyki prawnej oraz wzrostu przedsi?biorczo?ci.
  • 6.3. Stowarzyszenie prowadzi swoj? dzia?alno?? w kraju oraz zagranic?. Stowarzyszenie wykorzystuje w swojej dzia?alno?ci nowe technologie, w szczeg?lno?ci poprzez prowadzenie strony internetowej.
  • 6.4. Stowarzyszenie mo?e anga?owa? si? we wszelk? dzia?alno?? zwi?zan? bezpo?rednio lub po?rednio ze swoimi celami, prowadzon? samodzielnie b?d? w kooperacji z innymi osobami lub instytucjami.
  • 6.5. Stowarzyszenie mo?e r?wnie? tworzy? nowe lub przyst?powa? do istniej?cych organizacji, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
 • Art. 7 Pracownicy, biuro stowarzyszenia
  • 7.1. Dla realizacji swoich cel?w Stowarzyszenie ma prawo zatrudnia? pracownik?w oraz zawiera? inne umowy cywilnoprawne.
  • 7.2. Stowarzyszenie prowadzi biuro Stowarzyszenia, kt?rym kieruje Kierownik Biura, b?d?cy pe?nomocnikiem Zarz?du. Kierownika Biura powo?uje i odwo?uje Dyrektor Zarz?dzaj?cy.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia, prawa i obowiązki Członków

 • Art. 8 Członkowie Stowarzyszenia
  • 8.1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne, krajowe, zagraniczne lub międzynarodowe, prawidłowo reprezentowane, gotowe przyjąć niniejszy statut.
  • 8.2. Liczba członków jest nieograniczona
 • Art. 9 Kategorie Członków
  • Stowarzyszenie może posiadać następujące kategorie Członków:
   • a. Członek Akademicki,
   • b. Członek Honorowy,
   • c. Członek Instytucjonalny,
   • d. Członek Zwyczajny,
   • e. Członek Założyciel.
 • Art. 10 Członkowie Akademiccy
  • 10.1. Członkiem Akademickim może być osoba fizyczna, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych lub ekonomicznych.
  • 10.2. Członkiem Akademickim może być również osoba zatrudniona na pełnym etacie dydaktycznym bądź badawczym w szkole wyższej lub innym ośrodku badawczym.
  • 10.3. Członkowie Akademiccy posiadają wszystkie prawa i obowiązki Członków Zwyczajnych oraz inne prawa i obowiązki przyznane im na podstawie niniejszego Statutu.
 • Art. 11 Członkowie Honorowi
  • 11.1. Osoba fizyczna wybitnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub dla realizacji jego celów może zostać Członkiem Honorowym Stowarzyszenia.
  • 11.2. Członkowie Honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki Członków Zwyczajnych za wyjątkiem obowiązku opłacania składek.
 • Art. 12 Członkowie Instytucjonalni
  • 12.1. Członkami Instytucjonalnymi mogą być osoby prawne i inne jednostki organizacyjne zainteresowane prawem gospodarczym, prawem spółek i Corporate Governance, w szczególności giełdy papierów wartościowych, banki, kancelarie prawne, inwestorzy, spółki, agencje ratingowe, wydawcy, fundacje, instytuty badawcze, uniwersytety oraz inne jednostki i instytucje akademickie.
  • 12.2. Członkowie Instytucjonalni są członkami wspierającymi. Posiadają oni wszelkie prawa i obowiązki Członków Zwyczajnych za wyjątkiem biernego prawa wyborczego do Organów, Komitetów i innych Jednostek Stowarzyszenia.
 • Art. 13 Członkowie Zwyczajni
  • 13.1. Członkowie stowarzyszenia nie należący żadnej z wymienionych powyżej kategorii są Członkami Zwyczajnymi.
  • 13.2. Członkiem Zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która okazuje zainteresowanie prawem gospodarczym, prawem spółek i corporate governance albo w inny sposób może przyczynić się do realizacji celów stowarzyszenia.
 • Art. 14 Prawa i obowiązki Członków
  • 14.1. O ile co innego nie z przepisów szczególnych, każdy Członek ma prawo do:
   • a. czynnego i biernego prawa wyborczego do Organów, Komitetów i innych Jednostek Stowarzyszenia;
   • b. głosowania na Walnym Zgromadzeniu,
   • c. zgłaszania pytań, opinii i wniosków pod adresem Organów Stowarzyszenia
  • 14.2. O ile co innego nie z przepisów szczególnych, każdy Członek ma obowiązek:
   • a. przestrzegania Statutu, regulaminów roboczych i wewnętrznych oraz uchwał Organów Stowarzyszenia;
   • b. regularnego opłacania składek;
   • c. przyczyniania się do osiągania celów Stowarzyszenia w inny sposób, pośrednio lub bezpośrednio
  • 14.3. Każdy Członek ma także obowiązek zgłoszenia Stowarzyszeniu adresu poczty elektronicznej, który będzie wykorzystywany do komunikacji pomiędzy Członkiem a Stowarzyszeniem.
 • Art. 15 Członkowie Założyciele
  • 15.1. Członkiem Założycielem jest osoba, która podpisała niniejszy statut przed złożeniem do Sądu Rejestrowego wniosku o rejestrację Stowarzyszenia.
  • 15.2. W okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji Stowarzyszenia Zarząd może wystosować zaproszenie do osób o uznanym autorytecie prawniczym albo w inny sposób zasłużonych dla Stowarzyszenia lub jego celów z propozycją przystąpienia do Stowarzyszenia. Jeżeli osoby te przyjmą zaproszenie, uzyskują status Członków Założycieli.
  • 15.3. Posiadanie statusu Członka Założyciela nie wyklucza przynależności do innej kategorii członkowskiej.
 • Art. 16 Uzyskanie statusu członka
  • 16.1. Status Członka Zwyczajnego, Akademickiego lub Instytucjonalnego uzyskuje się na wniosek złożony na piśmie. Wniosek może być także złożony przy wykorzystaniu formularza na stronie internetowej Stowarzyszenia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • 16.2. Wnioski o przyjęcie do Stowarzyszenia powinny być kierowane do Komitetu Weryfikacyjnego powoływanego przez Zarząd Stowarzyszenia. Przyjęcie wniosku następuje przez jednomyślną uchwałę Komitetu Weryfikacyjnej. Od decyzji Komitetu Weryfikacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do Zarządu. Decyzja Zarządu jest ostateczna.
  • 16.3. Na żądanie Komitetu Weryfikacyjnego kandydat powinien dostarczyć dowody konieczne do zweryfikowania wniosku, zwłaszcza pod kątem przydzielenia kategorii członkowskiej oraz składek.
  • 16.4. Status Członka Honorowego uzyskuje się na podstawie nominacji Zarządu. Decyzja w tej sprawie wymaga jednomyślności Członków Zarządu. Prawo zgłaszania kandydatów na Członków Honorowych posiadają:
   • a. Członkowie Zarządu,
   • b. Członkowie Rady Nadzorczo-Doradczej,
   • c. Członkowie Rady Programowej,
   • d. Członkowie Komitetu Weryfikacyjnego,
   • e. Członkowie Stowarzyszenia stanowiący co najmniej 1/10 ogólnej liczby Członków
  • 16.5. Kandydat na Członka Stowarzyszenia musi wyrazić zgodę na brzmienie Statutu oraz obowiązujących regulaminów Stowarzyszenia.
 • Art. 17 Składki członkowskie
  • 17.1. Członkowie są zobowiązani do uiszczania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia. Wysokość, terminy oraz sposób płatności określa Zarząd. Wysokość składek członkowskich może być zróżnicowana w zależności od kategorii członkowskiej.
  • 17.2. Członkowie Honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
 • Art. 18 Ustanie i utrata członkostwa
  • 18.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
   • a. śmierci członka,
   • b. utraty zdolności do czynności prawnych
   • c. rozwiązania lub upadłości Członka Instytucjonalnego
   • d. wystąpienia
   • e. wykluczenia
  • 18.2. Członek może wystąpić ze Stowarzyszenia przez złożenie wobec Zarządu pisemnego wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu staje się skuteczne z chwilą dotarcia.
  • 18.3. Członek, który
   • a. zalega z zapłatą składek członkowskich za okres przekraczający jeden rok, albo
   • b. narusza postanowienia niniejszego Statutu lub innych regulacji wewnętrznych, albo
   • c. w inny sposób stanowi zagrożenie dla interesów stowarzyszenia lub jego celów

   • może zostać przymusowo wykluczony ze Stowarzyszenia. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd po uprzednim napomnieniu członka. Od decyzji Zarządu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
  • 18.4. Członkowie, którzy w jakikolwiek sposób ustąpili ze Stowarzyszenia nie mają żadnych roszczeń o zwrot składek członkowskich, darowizn i innych przysporzeń na rzecz Stowarzyszenia

Rozdział IV. Organizacja Stowarzyszenia

 • Art. 19 Organy
  • Organami Stowarzyszenia są:
   • a. Walne Zgromadzenie;
   • b. Zarząd;
   • c. Rada Nadzorczo-Doradcza;
   • d. Rada Programowa
 • Art. 20 Komitety
  • 20.1. Zarząd oraz Walne Zgromadzenie mają prawo powoływania komitetów i powierzania im wykonywania określonych zadań. Organ powołujący powinien określić kompetencje, skład i zasady działania komitetu.
  • 20.2. Komitety składają organowi powołującemu sprawozdanie ze swej działalności.
 • Art. 21 Decyzje, większość, kworum
  • 21.1. O ile Statut nie przewiduje inaczej, decyzje organów stowarzyszenia zapadają na podstawie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
  • 21.2. Określenie ?bezwzględna większość głosów? oznacza więcej niż połowę głosów oddanych.
  • 21.3. Określenie ?większość kwalifikowana? oznacza dwie trzecie lub trzy czwarte głosów oddanych.
  • 21.4. Określenie ?głosy oddane? oznacza głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się" oddane podczas głosowania zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
  • 21.5. Ilekroć Statut wymaga dla skuteczności decyzji określonego kworum, należy przez to rozumieć odsetek Członków obecnych i reprezentowanych.

Rozdział V. Walne Zgromadzenie

 • Art. 22 Skład
  • 22.1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo do uczestnictwa i głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

  • 22.2. Każdy Członek ma jeden głos.
  • 22.3. Walne Zgromadzenie może odbywać się również za granicą.
 • Art. 23 Kompetencje Walnego Zgromadzenia
  • 23.1. Walne Zgromadzenie ma wyłączną kompetencję w zakresie:
   • a. dokonywania zmian w Statucie,
   • b. zatwierdzania sprawozdań rocznych,

   • c. powoływania i odwoływania członków Zarządu,
   • d. powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczo-Doradczej,
   • e. podjęcia decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
  • 23.2. Ponadto Walne Zgromadzenie:
   • a. przyjmuje sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, jego organów, komitetów i innych jednostek

   • b. posiada inne kompetencje, o ile są one nadane na podstawie ustawy lub niniejszego Statutu.
 • Art. 24 Zwołanie i informacje poprzedzające zgromadzenie
  • 24.1. Walne Zgromadzenie odbywa się przynajmniej raz do roku.
  • 24.2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z wyprzedzeniem co najmniej trzech tygodni.
  • 24.3. Zaproszenie powinno określać datę, miejsce oraz porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

  • 24.4. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia nie może być zmieniony w ciągu ostatnich 10 dni poprzedzających Zgromadzenie.
  • 24.5. Zwołanie Walnego Zgromadzenia może nastąpić listownie lub drogą poczty elektronicznej wysłanej na adres zgłoszony Stowarzyszeniu dla celów korespondencji zgodnie z art. 14 ust. 3 niniejszego Statutu.
  • 24.6. Zaproszenie do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu może odsyłać do strony internetowej Stowarzyszenia w zakresie informacji określonych w ust. 3.
 • Art. 25 Przebieg
  • 25.1. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Prezes Zarządu a w razie jego nieobecności odpowiednio:
   • a. Przewodniczący Rady Nadzorczo-Doradczej
   • b. Zastępca Prezesa Zarządu

   • c. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczo-Doradczej
   • d. Członek Zarządu desygnowany przez Zarząd
   • e. Osoba wybrana przez Walne Zgromadzenie
  • 25.2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody walnego zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
  • 25.3. Nie można podjąć uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, chyba że na Walnym Zgromadzeniu obecni lub reprezentowani są wszyscy Członkowie Stowarzyszenia.
  • 25.4. Podczas Walnego Zgromadzenia sporządza się listę obecności. Lista obecności zawiera spis uczestników walnego zgromadzenia i jest podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Lista obecności powinna być wyłożona podczas obrad zgromadzenia a następnie dołączona do protokołu.
  • 25.5. Protokół z Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami powinien zostać podpisany przez osobę przewodniczącą obradom oraz przechowywany przez Kierownika Biura w biurze Stowarzyszenia. Każdy Członek ma prawo przeglądania protokołów Walnego Zgromadzenia.
  • 25.6. Stowarzyszenie będzie zmierzało do szerszego wykorzystania telekomunikacji, internetu i technologii informatycznych w organizowaniu walnego zgromadzenia.
 • Art. 26 Głosowanie
  • 26.1. Członkowie mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
  • 26.2. Pełnomocnictwo w formie pisemnej powinno zostać przedłożone lub przesłane faksem.
  • 26.3. Pełnomocnictwo może zostać również udzielone pocztą elektroniczną wysłaną przez reprezentowanego członka z adresu zgłoszonego Stowarzyszeniu. W tym ostatnim przypadku pełnomocnictwo powinno pod rygorem nieważności zawierać szczegółowe instrukcje na temat głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
  • 26.4. Pełnomocnikiem może być jedynie inny członek Stowarzyszenia.
  • 26.5. Pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż pięciu nieobecnych Członków.
  • 26.6. O ile niniejszy Statut nie przewiduje inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia są ważnie podjęte niezależnie od liczby Członków obecnych lub reprezentowanych.
 • Art. 27 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  • 27.1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Zarząd y własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie:
   • a. Rady Nadzorczo-Doradczej

   • b. Członków reprezentujących co najmniej jedną piątą ogólnej liczby członków
  • 27.2. Podmiot żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może umieszczać punkty w porządku obrad Zgromadzenia.
  • 27.3. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest skrócenie terminu o którym mowa w art. 24 ust. 2 do 10 dni kalendarzowych.

Rozdział VI. Zarząd, Dyrektor Zarządzający

 • Art. 28 Skład
  • 28.1. Zarząd składa się co najmniej z 3 i najwyżej z 7 Członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
  • 28.2. Co najmniej połowa Członków Zarządu musi rekrutować się spośród Członków Akademickich w rozumieniu art. 10.
  • 28.3. Urzędujący Dyrektor Zarządzający staje się automatycznie Członkiem i Wiceprezesem Zarządu.
  • 28.4. Stanowisko Członka Zarządu nie może być łączone ze stanowiskiem Członka Rady Nadzorczo-Doradczej.
 • Art. 29 Kadencja  • 29.1. Z zastrzeżeniem Art. 31 ust. 5, Zarząd jest powoływany na czteroletnią kadencję. Członkowie zarządu mogą być wybrani ponownie.
  • 29.2. Mandat Członka Zarządu wygasa w razie:
   • a. utraty członkostwa w stowarzyszeniu w trybie art. 18,
   • b. rezygnacji,
   • c. odwołania w trybie art. 34
  • 29.3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, Rada Nadzorczo-Doradcza może powołać na jego miejsce Członka tymczasowego. Mandat tymczasowego Członka Zarządu wygasa najpóźniej z upływem kadencji Członka, na którego miejsce został wybrany.
 • Art. 30 Kompetencje Zarządu


  • 30.1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie.
  • 30.2. Zarządowi przysługują wszelkie kompetencje konieczne do realizacji celów Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez prawo lub postanowienia niniejszego Statutu do właściwości innych organów.
 • Art. 31 Dyrektor Zarządzający

  • 31.1. Dyrektor Zarządzający jest uprawniony i zobowiązany do samodzielnego prowadzenia bieżących spraw Stowarzyszenia (zwykły zarząd).
  • 31.2. W tym zakresie Dyrektor Zarządzający ma prawo do reprezentowania Stowarzyszenia.
  • 31.3. W razie wątpliwości zwykły zarząd obejmuje w szczególności podejmowanie wszelkich czynności wykonawczych i towarzyszących w związku z działaniami określonymi w art. 6 ust. 2 i art. 7.
  • 31.4. Dyrektor Zarządzający może powierzyć część swoich kompetencji upoważnionym przez siebie osobom.
  • 31.5. Dyrektor Zarządzający jest powoływany przez Walne Zgromadzenie na czas nieokreślony.
 • Art. 32 Posiedzenia Zarządu


  • 32.1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu. Z zastrzeżeniem spraw nagłych zwołanie posiedzenia zarządu powinno nastąpić z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych. Za zgodą wszystkich Członków Zarządu wspomniany termin 7-dniowy może zostać pominięty.
  • 32.2. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bezpośrednio bądź za pośrednictwem środków komunikacji na odległości, w szczególności online.
  • 32.3. Protokoły lub wydruki z posiedzeń Zarządu powinny być przechowywane w biurze Stowarzyszenia do dyspozycji Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczo-Doradczej.
  • 32.4. Zarząd podejmuje decyzje przez uchwały.
  • 32.5. Zarząd może uchwalić regulamin pracy zarządu.
 • Art. 33 Reprezentacja Stowarzyszenia

  • Z zastrzeżeniem art. 31 oraz innych przypadków delegacji zwykłego zarządu, czynności prawne dokonywane przez Stowarzyszenia wymagają dla swej ważności oświadczenia dwóch członków zarządu działających łącznie.
 • Art. 34 Odwołanie Zarządu

  • 34.1. Z ważnych powodów Zarząd lub jego Członkowie mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie. Decyzja Walnego Zgromadzenia wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów. Jednakże wystarczająca jest absolutna większość głosów, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu obecna lub reprezentowana jest połowa ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia..
  • 34.2. W każdym przypadku odwołanie Zarządu lub jego Członków wymaga potwierdzenia ze strony Rady Nadzorczo-Doradczej i jest skuteczne od momentu uzyskania potwierdzenia.

Rozdział VII. Rada Nadzorczo-Doradcza

 • Art. 35 Skład

  • 35.1. Stowarzyszenie posiada Radę Nadzorczo-Doradczą (dalej w skrócie RND).
   W skład RND wchodzi 5-25 Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

  • 35.2. Spośród swego grona RND wybiera Przewodniczącego i 2 do 5 Wiceprzewodniczących.
  • 35.3. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący RND tworzą Prezydium RND.
 • Art. 36 Kompetencje
  • 36.1. Poza innymi kompetencjami powierzonymi na podstawie prawa lub Statutu, RND:
   • a. sprawuje we wszystkich dziedzinach nadzór nad działalnością Stowarzyszenia,
   • b. doradza Zarządowi w zakresie działań objętym celami Stowarzyszenia.
  • 36.2. W celu wykonania swoich obowiązków RND może badać wszystkie dokumenty Stowarzyszenia, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Stowarzyszenia.
  • 36.3. RND nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
 • Art. 37 Decyzje RND

  • 37.1. RND podejmuje decyzje w drodze uchwał. Uchwały RND zapadają na posiedzeniach.
  • 37.2. Posiedzenia RND zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący RND. Z wyjątkiem sytuacji nagłych, posiedzenia RND powinny zostać zwoływane z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych. Za zgodą wszystkich Członków RND wspomniany termin 7-dniowy może zostać pominięty.
  • 37.3. Posiedzenia RND mogą odbywać się bezpośrednio, bądź za pośrednictwem środków komunikacji na odległości, w szczególności online.
  • 37.4. RND może uchwalić własny regulamin pracy. W regulaminie RND może w szczególności delegować niektóre spośród swoich zadań i kompetencji na Prezydium RND.

Rozdział VIII. Rada Programowa

 • Art. 38 Skład
  • 38.1. Stowarzyszenie może utworzyć Radę Programową, składającą się z osób cieszących się uznanym autorytetem w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia.
  • 38.2. O ile nie uzgodniono inaczej, Członkowie Honorowi Stowarzyszenia stają się automatycznie członkami Rady Programowej.
  • 38.3. Członkami Rady Programowej mogą również zostać osoby piastujące kierownicze lub inne wiodące stanowiska w spółkach, organizacjach i jednostkach posiadających status Członków Instytucjonalnych w rozumieniu art. 12 niniejszego Statutu.
  • 38.4. Nie przewiduje się minimalnej ani maksymalnej liczby członów Rady Programowej.
  • 38.5. Rada Programowa może spośród własnego grona wybrać Przewodniczącego i jednego lub więcej Wiceprzewodniczących Rady Programowej.
  • 38.6. Rada Programowa może również uchwalić swój regulamin pracy.
 • Art. 39 Zadania
  • 39.1. Znaczenie Rady Programowej opiera się na niekwestionowanym autorytecie jej Członków.
  • 39.2. Rada Programowa sprawuje patronat nad Stowarzyszeniem i jego działalnością.
  • 39.3. Rada Programowa ma prawo opiniować wszelkie działania Stowarzyszeniu i formułować propozycje odnośnie przyszłych przedsięwzięć.

Rozdział IX. Majątek Stowarzyszenia

 • Art. 40 Źródła finansowania
  • Stowarzyszenia finansuje się przez:
   • a. składki członkowskie,
   • b. darowizny,
   • c. dotacje,
   • d. spadki, zapisy,
   • e. dochody z majątku Stowarzyszenia,
   • f. dochody z działalności statutowej, w szczególności opłaty konferencyjne, wynagrodzenie z tytułu praw autorskich za książki i publikacje itp.

   • g. inne dochody
 • Art. 41 Niezależność Stowarzyszenia
  • Stowarzyszenie nie może przyjmować żadnych środków lub świadczeń, jeżeli fakt ich przyjęcia powodowałby w jakikolwiek sposób naruszenie niezależności Stowarzyszenia, jego organów i ich członków.

Rozdział X. Jednostki Terenowe i Oddziały Stowarzyszenia

 • Art. 42. Tworzenie Jednostek Terenowych i Oddziałów Stowarzyszenia


  • 42.1. Jednostki Terenowe lub Odziały mogą być tworzone w szczególności w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Uniwersytetami, Szkołami Wyższymi i innymi Jednostkami Badawczymi.
  • 42.2. Utworzenie Jednostki Terenowej lub Oddziału oraz wszelkie decyzje związane z funkcjonowaniem i rozwiązaniem Jednostki Terenowej lub Oddziału wymagają uchwały Zarządu zatwierdzonej przez RND.
  • 42.3. W uchwale zarządu należy określić geograficzny zasięg działalności, władze i Statut lub regulamin Jednostki Terenowej lub Oddziału.
 • Art. 43 Struktura organizacyjna Jednostek Terenowych
  • 43.1. Jednostki Terenowe posiadają osobowość prawną na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 17 ust 1a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach.
  • 43.2. Organami Jednostek Terenowych są:

   • a. Zarządca lub Rada Zarządzająca,

   • b. Komisja Rewizyjna
 • Art. 44 Prowadzenie spraw i reprezentacja Jednostki Terenowej

  • 44.1. Zarządca lub Rada Zarządzająca prowadzi sprawy Jednostki Terenowej i reprezentuje ją na zewnątrz.
  • 44.2. Rada Zarządzająca składa się z jednego, maksymalnie z trzech Zarządców powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
  • 44.3. Zarząd Stowarzyszenia oraz RDN mają prawo wydawania Zarządcy lub Radzie Zarządzającej Jednostki Terenowej wiążących wskazówek w zakresie prowadzenia spraw Jednostki Terenowej.
 • Art. 45 Nadzór nad działalnością Jednostki Terenowej

  • 45.1. Komisja Rewizyjna sprawuje we wszystkich dziedzinach nadzór nad działalnością Jednostki Terenowej.
  • 45.2. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z takiej samej liczby członków co Rada Zarządzająca Jednostki Terenowej.
  • 45.3. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje RND Stowarzyszenia.
  • 45.4. Powołanie Komisji Rewizyjnej nie wyłącza prawa Zarządu Stowarzyszenia oraz RND do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad Jednostka Terenową.
 • Art. 46 Uzupełniające stosowanie przepisów
  • W razie wątpliwości i o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami niniejszego rozdziału, zasady dotyczące władz Stowarzyszenia przewidziane w niniejszym Statucie znajdują odpowiednie zastosowanie do władz Jednostek Terenowych.
 • Art. 47 Tworzenie Oddziałów Stowarzyszenia

  • 47.1. Stowarzyszenie może tworzyć Oddziały Stowarzyszenia nie posiadające osobowości prawnej.

  • 47.2. Do tworzenia Oddziału przepis art. 42 stosuje się odpowiednio.

Rozdział XI. Zmiana Statutu

 • Art. 48. Procedura, większość, kworum
  • 48.1. Zmiana Statutu może być dokonane jedynie wówczas, kiedy proponowane zmiany zostały wyraźnie zapowiedziane i szczegółowo przedstawione w zawiadomieniu wysłanym na podstawie art. 24 ust. 2.
  • 48.2. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości kwalifikowanej trzech czwartych głosów, w tym również trzech czwartych głosów Członków Akademickich.
  • 48.3. Uchwała może zostać skutecznie podjęta jeżeli osiągnięto kworum wynoszące połowę Członków obecnych bądź reprezentowanych, w tym połowę Członków Akademickich.
  • 48.4. W głosowaniu nad zmianą Statutu pełnomocnikiem Członka nieobecnego może być jedynie Członek należący do tej samej kategorii członkowskiej w rozumieniu art. 9.

Rozdział XII. Rozwiązanie Stowarzyszenia

 • Art. 49 Uchwała o rozwiązaniu
  • Stowarzyszenie może zostaćć rozwiązane na podstawie uchwały podjętej przy spełnieniu warunków określonych w art. 48.
 • Art. 50 Majątek rozwiązanego Stowarzyszenia
  • Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powinno wskazać akademickie lub społeczne organizacje lub instytucje, na których rzecz zostanie przekazany majątek Stowarzyszenia po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

Rozdział XIII. Postanowienia końcowe

 • Art. 51 Komitet Założycielski
  • 51.1. Założyciele Stowarzyszenia wybierają Komitet Założycielski zgodnie z art. 9 polskiej ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach, ze zm.
  • 51.2. Komitet Założycielski podejmuje wszelkie czynności konieczne do zarejestrowania Stowarzyszenia
 • Art. 52 Przejściowy zarząd
  • Komitet Założycielski wybiera Członków pierwszego Zarządu oraz RND.

   Pierwszy Zarząd i RND mają charakter przejściowy do czasu zatwierdzenia lub nowego wyboru przez pierwsze Walne Zgromadzenie

   Pierwsze Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu roku od zarejestrowania Stowarzyszenia.