About Centrum C-Law.org             brochure - download here

Evropski center za primerjalno gospodarsko in statusno pravo (Centrum C-Law.org) je mednarodno neprofitno društvo s statusom pravne osebe v skladu s poljskim zakonom o pravu društev z dne 7. aprila 1989 (Prawo o stowarzyszeniach).

Namen društva je prispevati k posodobitvi zakonodaje in prakse gospodarskega prava, posebej statusnega prava, in k razširitvi dobrih poslovnih običajev na področju upravljanja druĹžb v Evropi, pri čemer se poseben poudarek namenja novim članicam EU in pridruĹženim drĹžavam. Zastavljene cilje namerava društvo doseči v obliki neodvisnega raziskovalnega dela, akademskih izmenjav, interdisciplinarnega dialoga in s podobnimi tovrstnimi dejavnostmi.

Med naštete dejavnosti, namenjene uresničevanju ciljev, spadajo posebej:

  • Prirejanje konferenc in seminarjev s predstavniki s področja znanosti, gospodarstva in politike, ki se ukvarjajo s pravom druĹžb, gospodarskim pravom, upravljanjem druĹžb ter preostalimi vprašanji vodenja, poslovanja in delovanja druĹžb;
  • Podpora multidisciplinarnih raziskovalnih dejavnosti s področij prava, gospodarstva, financ in managementa;
  • Izvajanje pravnih in empiričnih raziskovalnih projektov, samostojno ali v sodelovanju z drugimi inštitucijami, tudi po naročilu;
  • Priprava strokovnih mnenj o veljavnih pravnih predpisih, predlogih zakonov in v zvezi z obstoječo prakso;
  • Svetovanje pri oblikovanju predlogov zakonov, kodeksov priporočljive prakse upravljanja druĹžb in snovanju pravnopolitičnih ciljev;
  • Izdajanje publikacij v tradicionalni (manualni) in elektronski obliki;
  • Izgradnja raziskovalne infrastrukture, posebej knjiĹžnic, podatkovnih baz ipd;
  • Organizacija izobraĹževanj na področju gospodarskega prava, prava druĹžb in na sorodnih pravnih področjih;
  • Izvajanje drugih dejavnosti, ki sluĹžijo izboljšanju gospodarskega prava, prava druĹžb in pravne prakse.

SedeĹž društva je Krakov, vendar lahko društvo ustanovi tudi druge področne enote oziroma podruĹžnice.

Člani društva so lahko fizične in pravne osebe ter domače, tuje ali mednarodne organizacije. Članstvo se deli v naslednje kategorije: akademski člani, častni člani, institucionalni člani, navadni člani ter ustanoviteljski člani. Več o kategorijah in pogojih za članstvo lahko preberete tukaj (v anglešÄini).

Članstvo pri C-Law.org ponuja mnoge prednosti. Več o tem lahko preberete tukaj (v anglešÄini).

Če Ĺželite postati član, izpolnite našo Online prijavnico.

Nadaljnje informacije pa lahko najdete tudi v statutu društva .