About Centrum C-Law.org               brochure - download here

Európske centrum pre komparatívne hospodárske právo a právo obchodných spoločností (Centrum C-Law.org) je medzinárodné neziskové zdruĹženie, ktoré má právnu subjektivitu v súlade s poÄžským zákonom zo 7. apríla 1989, Zákon o zdruĹžovaní (Prawo o stowarzyszeniach – len poÄžsky).

CieÄžom Centrum C-Law.org je prispieĹĽ k zlepšeniu práva a praxe hospodárskeho práva a práva obchodných spoločností ako aj podporovaĹĽ najlepšie praktiky vo veciach corporate governance v Európe, z dôrazom na nové členské štáty Európskej Únie a pridruĹžených krajín. ZdruĹženie sa snaĹží dosiahnuĹĽ tieto ciele cez nezávislý vedecký výskum, akademické výmeny, interdisciplinárny dialóg a súvisiace aktivity.

V snahe dosiahnuĹĽ svoje ciele vykonáva zdruĹženie najmä tieto činnosti:

  • Organizácia medzinárodných a národných konferencií a seminárov s cieÄžom zabezpečiĹĽ stretnutie akademikov, odborníkov z praxe a legislatívcov, ktorý sa venujú hospodárskemu právu a právu obchodných spoločností, alebo podnikateÄžskému prostrediu;
  • PodporovaĹĽ interdisciplinárny výskum zahŕňajúci právo, ekonómiu, financie a manaĹžment;
  • AngaĹžovaĹĽ sa v právnych a empirických výskumoch vlastných ako aj v spolupráci zaloĹžených na vlastných zdrojoch alebo na spolupráci s inými inštitúciami;
  • PrezentovaĹĽ právne názory na zákony a návrhy zákonov, ako aj na ich dodrĹžiavanie;
  • RadiĹĽ a asistovaĹĽ pri návrhoch zákonov, kódex najlepších praktík v corporate governance, a pri formulovaní zámerov legislatívy;
  • Publikovanie, rovnako tradičnými ako aj elektronickými prostriedkami;
  • VytvoriĹĽ nevyhnutnú infraštruktúru pre vedecký výskum, hlavne kniĹžnice, databázy apod.
  • ZabezpečovaĹĽ školenia v oblasti hospodárskeho práva, práva obchodných spoločností a v príbuzných oblastiach;
  • PodniknúĹĽ všetky iné kroky, ktoré by mohli prispieĹĽ k zlepšeniu oblasti hospodárskeho práva, práva obchodných spoločností a podnikateÄžských praktík, ako aj k podnikateÄžskému povedomiu.

Centrum C-Law.org má sídlo v Krakowe, napriek tomu má právo zaloĹžiĹĽ miestne oddelenia ako aj pobočky zdruĹženia. Členmi zdruĹženia môĹžu byĹĽ fyzické alebo právnické osoby ako aj domáce, zahraničné alebo medzinárodné inštitúcie rozdelené do nasledovných členských kategórii: akademický členovia, čestní členovia, inštitucionálny členovia, beĹžný členovia a zakladajúci členovia.

Záujemcovia si môĹžu prečítaĹĽ viac o kategóriach a poĹžiadavkách na členov (dostupné len v angličtine).

Členstvo v Centrum C-Law.org ponúka širokú moĹžnosĹĽ výhod (dostupné len v angličtine). Najlepšie je uchádzač sa o členstvo prostredníctvom našej Online Application Form.

Ďalšie informácie o c-law sa dozviete zo stanov zdruĹženia.