About Centrum C-Law.org             brochure - download here

Europejskie Centrum Porównawczego Prawa Gospodarczego i Prawa Spółek (Centrum C-Law.org) jest międzynarodowym stowarzyszeniem typu non-profit, posiadającym osobowość prawną na podstawie polskiej ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach.

Misją Stowarzyszenia jest przyczynianie się do poprawy ustawodawstwa i stosowania prawa gospodarczego, zwłaszcza prawa spółek oraz promowania dobrych praktyk i corporate governance w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem nowych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych. Centrum C-Law.org będzie zmierzało do realizacji swoich celów poprzez niezależną działalność badawczą, wymianę akademicką, interdyscyplinarny dialog oraz inne działania związane.

Cele Stowarzyszenia mogą być w szczególności realizowane poprzez:

  • Organizowanie konferencji i seminariów z udziałem przedstawicieli nauki, praktyki oraz władzy ustawodawczej, zajmujących się prawem spółek i prawem gospodarczym oraz innymi problemami związanymi z przedsiębiorczością;
  • Wspieranie multidyscyplinarnej działalności badawczej z zakresu prawa, ekonomii, finansów i zarządzania;
  • Angażowanie się w prawne i empiryczne badania własne bądź zlecone, przy wykorzystaniu własnych zasobów lub we współpracy z innymi instytucjami;
  • Opiniowanie obowiązujących przepisów prawa i projektów aktów normatywnych oraz praktyki stosowania prawa;
  • Doradztwo i pomoc przy tworzeniu prawa, kodeksów dobrych praktyk Corporate Governance oraz formułowaniu celów polityki prawa
  • Prowadzenie działalności publikacyjnej tradycyjnej i elektronicznej;
  • Tworzenie infrastruktury koniecznej do działalności badawczej, w szczególności biblioteki, baz danych itp.
  • Organizowanie szkoleń z zakresu prawa gospodarczego, prawa spółek i dziedzin pokrewnych;
  • Podejmowanie innych działań przyczyniających się do poprawy prawa gospodarczego, prawa spółek, praktyki prawnej oraz wzrostu przedsiębiorczości.

Siedzibą stowarzyszenia jest Kraków. Stowarzyszenie może jednak powoływać Jednostki Terenowe oraz Oddziały.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne, krajowe, zagraniczne lub międzynarodowe, podzielone na następujące kategorie członkowskie: Członkowie Akademiccy, Członkowie Honorowi, Członkowie Instytucjonalni, Członkowie Zwyczajni, Członkowie Założyciele.

Więcej o kategoriach członkowskich oraz przesłankach uzyskania członkostwa dowiedzą się Państwo tutaj (tylko w jez. angielskim).

Z członkostwa w Centrum C-Law.org wynikają liczne korzyści. Więcej na ten temat przeczytają Państwo tutaj (tylko w jez. angielskim).

Najwygodniej mogą Państwo zgłosić swój akces do Centrum C-Law.org poprzez wypełnienie naszej Online Application Form.

Dalsze informacje na temat Stowarzyszenia Centrum C-Law.org znajdą Państwo w Statucie.