About Centrum C-Law.org              brochure - download here

Eiropas Centrs Ekonomikas un Komerctiesibu salidzinašana ir starptautiska bezpelnas apvieniba ar savu juridisko statusu, kuras pamata ir 1989. gada 7. aprila Polijas likums par apvienibam (Prawo o stowarzyszeniach – tikai poliski).

Apvienibas misija ir dot savu ieguldijumu likumdošanas un ekonomisko tiesibu prakses uzlabošana, ipaši komerctiesibas, ka ari sniegt labu praksi Eiropas korporativaja vadiba  (Corporate Governance in Europe), ipaši jaunajas ES dalibvalstis un asocietas valstis. Apvieniba istenos savus merkus ar neatkarigu petniecisko darbibu, akademisko apmainu, starpdisciplinaru dialogu, ka ari izmantojot citas iespejas.

Apvienibas merki var tikt istenoti:

  • rikojot konferences un seminarus, kuros piedalas zinatnes, ekonomikas un likumdošanas parstavji, kas ir specializejušies komerc- un ekonomiskajas tiesibas, vai ari nodarbojas ar citiem uznemejdarbibas jautajumiem;
  • atbalstot vairakus zinatniskus petijumus likumdošanas, zinatnes, ekonomikas, finanšu un menedĹžmenta jomas;
  • piedaloties tiesiskos un empiriskos, pašu vai citu rikotos petijumos, izmantojot pašu resursus vai sadarbojoties ar citam institucijam;
  • novertejot speka esošas tiesiskas normas un tiesisko aktu projektus, ka ari jurisdikcijas pielietošanu;
  • likumdošanas novertešana un atbalsta, Eiropas korporativaja vadibas kodificešana ( Corporate Governance in Europe), ka ari tiesiski – politisku merku virzienu formulešana;
  • publicistikas darbiba tas tradicionalaja forma, ka ari elektroniska forma;
  • izpetes infrastrukturas izveidošana, ipaši bibliotekas, datu bazes utt;
  • izglitojošu pasakumu rikošana ekonomikas un komerctiesibu un ar tam saistitas jomas;
  • citu darbibu, kas saistitas ar ekonomisko- un komerctiesibu, tiesas prakses un uznemejdarbibas attistibas uzlabošanu, uzsakšana.

Apvienibas atrašanas vieta ir Krakova. Apvieniba ir tiesiga dibinat lokalas parstavniecibas.

Par apvienibas biedriem var klut ka juridiskas personas, ta ari vietejas un arvalstu organizacijas. Apvienibas biedriem ir sekojošs kategoriju sadalijums: akademiskais biedrs, goda biedrs, institucionalais biedrs, biedrs, dibinatajs.

Vairak par biedru sadalijumu un iespejam iestaties apvieniba Jus uzzinasiet šeit (tikai angliski).

Esot biedram šaja apvieniba, Jums ir vairakas priekšrocibas.

Iestaties apvieniba visertak ir apmeklejot musu majas lapu un aizpildot biedra anketu.

Lai iegutu sikaku informaciju par apvienibu lasiet musu statutus.