About Centrum C-Law.org               brochure - download here

Europos lyginamosios komercines ir imoniu teises centras (The European Centre for Comparative Commercial and Company Law (Centrum C-Law.org) yra tarptautine nepelno siekianti organizacija, kuri vadovaujantis 1989 m. balandĹžio 7 d. Lenkijos asociaciju istatymu (Prawo o stowarzyszeniach – tik lenku kalba) turi juridinio asmens statusą.

Šio centro paskirtis - prisideti prie komercines ir imoniu teises istatymu leidybos ir šios srities praktikos tobulinimo, taip pat skatinti tokios praktikos igyvendinimą korporatyviniame Europos valdyme itraukiant i ji ir naujas Europos Sąjungos nares valstybes bei asocijuotas šalis. Asociacija savo uĹždavinius igyvendina per nepriklausomus mokslinius tyrimus, akademinius mainus, tarpdalykinius dialogus ir panašią veiklą.

Asociacija siekdama tikslu igyvendinimo taip pat:

  • Organizuoja tarptautines ir nacionalines konferencijas bei seminarus, i kuriuos kviečiami mokslininkai, praktikai ir istatymu leidejai, susiję su imoniu ir komercine teise ar apskritai su verslu;
  • Skatina daugiadisciplininius tyrimus, iskaitant teisę, ekonomiką, finansus ir vadybą;
  • Atlieka teisines ir empirines apĹžvalgas savo iniciatyva ar kitu asmenu ir instituciju pavedimu, paremtas savo turimais ištekliais ar kooperuojantis su kitomis institucijomis;
  • Teikia išvadas del istatymu ir istatymu projektu, taip pat ir teisines praktikos;
  • Konsultuoja ir padeda rengiant istatymus, sudarant geriausios korporatyvinio valdymo praktikos rinkinius ir formuojant šios srities politikos tikslus;
  • UĹžsiima leidyba (tiek tradicine, tiek elektronine);
  • Kuria infrastrukturą reikalingą moksliniams tyrimams - bibliotekas, duomenu bazes ir panašiai;
  • Organizuoja ir rengia mokymus komercines teises, imoniu teises ir panašiose srityse;
  • Vykdo kitą veiklą, padedančią tobulinti ir gerinti komercinę teisę, imoniu teisę ir su tuo susijusią praktiką.

Šio centro bustine yra Krokuvoje, tačiau jis taip pat turi teisę steigti vietinius skyrius, asociacijos filialus.

Asociacijos nariais gali buti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, taip pat kitos vidaus, užsienio ar tarptautines institucijos. Asociacijos nariai suskirstyti i sekančias narystes kategorijas:

akademiniai nariai, garbes nariai, instituciniai nariai, eiliniai nariai ir nariai steigejai. Daugiau apie narystę: kategorijos ir reikalavimai (tik anglu kalba).

Narystes šioje organizacijoje teikiama nauda (tik anglu kalba). Patogiausias budas kreiptis del narystes yra uĹžpildyti musu Elektroninę prašymo formą.

Daugiau papildomos informacijos rasite Asociacijos istatuose.