About Centrum C-Law.org           brochure - download here

The European Centre for Comparative Commercial and Company Law (Centrum C-Law.org) on kansainvälinen voittoa tuottamaton yhdistys, jolla on oikeushenkilöllisyys Puolan lain (”Yhdistyslaki” 7.4.1989) mukaan.

Centrum C-Law.org:n missiona on myötävaikuttaa lainsäädännön ja oikeuskäytännön kehitykseen kauppa- ja yhtiöoikeuden alueilla sekä edistää parhaiden käytäntöjen standardeja yhtiöiden valvonnassa Euroopassa. Centrum C-Law.org:n toiminnassa erityinen painopiste on EU:n uusissa jäsenvaltioissa ja yhteistyömaissa. Centrum C-Law.org –yhdistys pyrkii tavoitteisiinsa pääasiassa itsenäisen tieteellisen tutkimuksen, akateemisen vaihdon, tieteenalojen välisen dialogin sekä muiden vastaavien toimintojen kautta.

Saavuttaakseen tavoitteensa, The European Centre for Comparative Commercial and Company law ehdottaa, että

  • Järjestettäisiin kansainvälisiä sekä kansallisia konferensseja ja seminaareja, jotta voitaisiin koota yhteen tutkijoita, ammatinharjoittajia ja lainsäädännön parissa työskenteleviä henkilöitä, joiden erikoisalaan kuuluu yhtiö- ja kauppaoikeuden sekä yleisen liike-elämän toimintaympäristön tuntemus;
  • Edistettäisiin tieteenalojen välistä tutkimusta, joka kattaisi oikeustieteen, taloustieteen, rahoituksen ja johtamisen tutkimusalat;
  • Suoritettaisiin yhdistyksen omia lakiin ja käytännön elämään liittyviä toimeksiantotutkimuksia hyödyntäen yhdistyksen omia resursseja tai vaihtoehtoisesti tukeutuen sponsoriorganisaatioiden järjestämään rahoitukseen;
  • Laadittaisiin kannanottoja lakeihin ja lakiehdotuksiin sekä erityisiin yhtiö- ja kauppaoikeuteen liittyviin käytännön asianajotoiminnassa nouseviin kysymyksiin;
  • Tarjottaisiin neuvoja ja apua lakiehdotusten ja yhtiöiden valvontaan liittyvien parhaiden käytäntöjen kokoelmien laatimisessa, sekä käytännön tavoitteiden muotoilemisessa;
  • Julkaistaisiin artikkeleita ja kirjoituksia sekä paperi- että elektronisessa muodossa;
  • Perustettaisiin ja kehitettäisiin tieteelliselle tutkimukselle tarpeellista infrastruktuuria, kuten esimerkiksi kirjastoja, elektronisia tietokantoja jne.;
  • Tarjottaisiin valmennusta ja kursseja kauppaoikeudessa, yhtiöoikeudessa sekä niihin liittyvillä aloilla;
  • Ryhdyttäisiin muihinkin toimenpiteisiin, joilla voitaisiin myötävaikuttaa kauppa- ja yhtiöoikeudellisten käytäntöjen kehittämiseen sekä yrittäjien tietoisuuteen asioista.

Centrum C-Law.org:n päätoimipaikka on Krakovassa, ja sillä on oikeus perustaa alueellisia yksikköjä ja sivutoimipaikkoja.

Yhdistyksen jäsenet voivat olla luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä tai muita kotimaisia, ulkomaisia tai kansainvälisiä instituutioita, jotka jaetaan seuraaviin jäsenyyskategorioihin:

Akateemiset jäsenet, Kunniajäsenet, Institutionaaliset jäsenet, Tavalliset jäsenet sekä Perustajajäsenet.

Lisätietoa jäsenyyskategorioista ja liittymisehdoista.

Centrum C-Law.org:n jäsenyys tarjoaa laajan joukon erilaisia etuja . Kaikkein helpoimmin jäsenyyttä voi hakea käyttämällä online-hakemuslomaketta.

Lisätietoa saa yhdistyksen säännöistä.