About Centrum C-Law.org               brochure - download here

Euroopa vordleva äri- ja ühinguoiguse keskus (Centrum C-Law.org) on rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mis on asutatud vastavalt Poola 7. aprilli 1989. aasta ühingute seadusele (Prawo o stowarzyszeniach).

Centrum C-Law.org eesmärk on aidata kaasa äri- ja ühinguoiguse seadusandluse täiustamisele ja praktika kujundamisele edendades corporate governance häid tavasid Euroopas rohuasetusega Euroopa Liidu uutele liikmetele ning assotsieerunud liikmetele. Ühingu eesmägi saavutamine toimub teaduslike uuringute, akadeemilise vahetuse, interdistsiplinaarse dialoogi ning nendega seotud tegevuse kaudu.

Oma eesmärkide saavutamiseks ühing:

  • korraldab rahvusvahelisi ja rahvuslikke konverentse ning seminare kogumaks kokku akadeemiliste ringkondade, praktikute ja seadusandjate esindajaid, kes puutuvad oma tegevuses kokku äri- ja ühinguoigusega voi tegutsevad äris;
  • edendab multidistsiplinaarseid uuringuid oiguse, majanduse, rahanduse ja juhtimise valdkonnas;
  • tegutseb oiguslike ja kogemuslike uuringute alal kasutades enda vahendeid voi koostöös teiste institutsioonidega;
  • annab arvamusi seaduste ja seaduseelnoude ning oiguspraktika kohta;
  • noustab ja abistab seaduseelnoude ja Corporate Governance heade tavade koodeksite väljatöötamisel ning poliitiliste eesmärkide formuleerimisel;
  • arendab kirjastustegevust nii traditsioonilises kui elektroonilises vormis;
  • loob teadustegevuseks vajaliku infrastruktuuri, sealhulgas raamatukogu, andmebaasid jms;
  • korraldab koolitusi äri- ja ühinguoiguses ning nendega seotud valdkondades;
  • korraldab muud tegevust, mis aitab kaasa äri- ja ühinguoiguse parandamisele ning ärilise teadlikkuse arendamisele.

Centrum C-Law.org peakontor asub Krakowis, kuid tal on oigus asutada ühingu kohalikke ükskusi voi osakondi.

Ühingu liikmeks voib olla füüsilised voi juriidilised isikud voi rahvuslikud, välismaised voi rahvusvahelised institutsioonid. Liikmed on kas akadeemilised liikmed, auliikmed, institutsionaalsed liikmed, lihtliikmed voi asutajaliikmed (liikmesuse kohta loe täpsemalt siit, saadaval inglise keeles) .

Centrum C-Law.org liikmesus pakub mitmesuguseid voimalusi (saadaval inglise keeles). Koige mugavamalt voib liikmesust taotleda kasutades elektroonilist avaldusevormi.

Täiendav teave ühingu kohta on toodud ühingu pohikirjas.