About Centrum C-Law.org            brochure - download here

Evropské centrum pro srovnávací obchodní právo (Centrum C-Law.org) je mezinárodní neziskové sdruĹžení s právní subjektivitou zaloĹžené na základÄ polského spolkového zákona ze dne 7.dubna 1989 (Prawo o stowarzyszeniach - pouze v polštinÄ).

Cílem Centrum C-Law.org je podílet se na zlepšování legislativy a aplikace obchodního práva (zejména práva obchodních spoleÄností) a také podporovat dobré praktiky v corporate governance v EvropÄ s dĹŻrazem na nové Älenské státy Evropské unie a státy pĹidruĹžené. SdruĹžení se snaĹží svých cílĹŻ dosáhnout prostĹednictvím nezávislého vÄdeckého výzkumu, stáĹží, interdisciplinárního dialogu a dalších souvisících aktivit.

Za úÄelem dosaĹžení svých cílĹŻ sdruĹžení Centrum C–Law.org zejména:

  • organizuje mezinárodní a národní konference a semináĹe s cílem spojit akademické pracovníky, praktiky a legislativce vÄnující se obchodnímu právu nebo celkovému rámci podnikatelského prostĹedí;
  • podporuje multidisciplinární výzkum v oboru práva, ekonomie, financí a Ĺízení obchodní spoleÄnosti;
  • poskytuje právní a empirická dobrozdání postavená na vlastních poznatcích nebo dobrozdání vyhotovená ve spolupráci s jinými institucemi;
  • poskytuje praktické veĹejnosti dobrozdání k zákonĹŻm nebo návrhĹŻm zákonĹŻ,
  • dohlíĹží nebo asistuje pĹi tvorbÄ zákonĹŻ, kodexĹŻ corporate governance, a napomáhá pĹi formulaci vÄcných (legislativních) zadání;
  • zajišĹĽuje publikaci jak v podobÄ tradiÄní (tištÄné), tak v podobÄ elektronické;
  • vytváĹí nezbytnou infrastrukturu pro vÄdecký výzkum, zejména knihovny, databáze apod.;
  • zajišĹĽuje školení v oblasti obchodního práva a v souvisících vÄdeckých odvÄtvích;
  • zajišĹĽuje také další aktivity, které vedou ke zlepšení obchodního práva, práva korporátního a tak celkovÄ zlepšují podnikatelské prostĹedí a právní vÄdomí podnikatelĹŻ.

Sídlo sdruĹžení Centrum C-Law.org je Krakov (Polsko); sdruĹžení však mĹŻĹže zĹídit místní poboÄky.

Äleny sdruĹžení Centrum C–Law.org mohou být fyzické i právnické osoby, domácí, zahraniÄní nebo mezinárodní instituce, kteĹí se dÄlí do tÄchto Älenských kategorií:

akademiÄtí Älenové, Äestní Älenové, Älenové - instituce, bÄĹžní Älenové a zakládající Älenové. Více informací o Älenských kategoriíchclaw a poĹžadavcích na Älenství (pouze v angliÄtinÄ).

Älenství ve sdruĹžení Centrum C–Law.org sebou nese Ĺadu výhod (pouze v angliÄtinÄ). NejvýhodnÄji je moĹžné stát se Älenem vyuĹžitím online pĹihlášky.

Více informaci je moĹžné najít ve statutu sdruĹžení.